Algemene Vereniging van Reserve Militairen

KPL1 D.H.D. Verheule

Webmaster & Social Media Manager
Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM)

  • web-team@avrm.nl
  • p/a geb. H op de Lunettenkazerne | MPC 73 A Lunettenlaan 102 | 5263 NT Vught | Nederland